مطلب مربوط به بررسی حوادث مشابه در جهان

تصویر مطلب مطلب مربوط به بررسی حوادث مشابه در جهان
  • شنبه 14 اسفند 1395
  • 273

تغییرات شدت انرژی را میتوان به سه عامل درآمدی، قیمتی و بهبود مستقل کارایی انرژی (وابسته به ساختار و تغییرات فنی) مرتبط دانست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی و ارزیابی اهمیت این عوامل در توضیح تغییرات شدت انرژی در اقتصاد ایران است.

به عنوان اهداف جانبی نیز تأثیر توسعه بخش مالی و اعطای اعتبارات بانکی بر کاهش شکاف کارایی انرژی آزمون شده و همچنین نقش بهبود کیفیت انرژی در ارتقاء بهره وری کل عوامل و کاهش شدت انرژی بررسی گردیده است. به این منظور از تکنیک تجزیه شاخصی، روشهای اقتصادسنجیخودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، حداقل مربعات سه مرحله ای و خودرگرسیون برداری ساختاری (رویکرد بلانچارد-کوآ)برای دستیابی به اهداف پژوهش بهره برده شده است. نتایج تجزیه شدت انرژی در دوره 3133-3151 نشان می دهد که ناکارایی مصرف انرژی اصلی ترین عامل پیش برنده شدت انرژی است. بنابر نتایج الگوهای برآوردی، رابطه شدت انرژی با درآمد سرانه حقیقی خطی و مثبت بوده و کشش درآمدی تقاضای انرژی بزرگتر از واحد است. رشد سهم بخش صنعت از تولید، ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قیمت نسبی انرژی در بلندمدت و کوتاه مدت از شدت انرژی می کاهد. از نظر درجه اهمیت به ترتیب عوامل مرتبط با بهره وری کل، عامل قیمتی، عامل ساختاری و در آخر عامل درآمدی تأثیر بیشتری بر شدت انرژی خواهند داشت. همچنین تأثیر مثبت توسعه مالی بر بهبود کارایی انرژی از طریق رفع محدودیت های اعتباری و اثر بهبود کیفیت انرژی بر کاهش شدت انرژی از کانال ارتقاء بهره وری کل تأیید شد.